22.02.2021

Съобщение

Заседание на ОИК - Силистра: 23.02.2021 г. от 17:15 ч.

15.04.2019

Съобщение

Заседание на ОИК 18.04.2019 г. 18:00ч.

15.04.2019

Съобщение

Заседание на ОИК 15.04.2019 г. 18:00ч.

08.11.2015

Заседание на ОИК 10.11.2015 г. 17:15 ч.

31.10.2015

Заседание на ОИК 12:00 ч.

16.10.2015

Упълномощени ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Относно: условията и реда за участие на представители на партиите и коалициите съгласно РЕШЕНИЕ № 2224-НР/16.09.2015 на ЦИК

Партиите и коалициите упълномощават своите представители по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум. Общият брой на представителите на всека партия или коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответната община.

Списъкът  съдържа имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в деня на референдума. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. 

Списъкът се подписва и/или предава до 24 октомври 2015 г. включително на общинската избирателна комисия  от представляващия  партията или коалицията или от упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или предава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията в него е съобразно последователността в хартиения носител. Таблица ПРЕДСТАВИТЕЛИhttps://cik.is-bg.net/upload/27424/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98.xlsx

12.10.2015

Заседание на ОИК

На 13.10.2015 г. от 16.00 ч. заседание на ОИК-Силистра

11.10.2015

Заседание на ОИК

На 12.10.2015 г. от 16.00 ч.

11.10.2015

ОБУЧЕНИЕ НА ОИК

На 12.10.2015 г. от 14.00 ч. в салон на Общинска администрация Силистра.

09.10.2015

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

ОБУЧЕНИЕ НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.10.2015 г. В САЛОНА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ПО ГРАФИК:

от 10.00 ч. до 12.00 ч. - секции 193100157 - 193100195

от 13.00 ч. до 15.00 ч. - секции 193100001 - 193100156 

09.10.2015

Съобщение

Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Силистра, както следва:

 Номер на избирателна секция:                   Място на гласуване, адрес:

193100103                                                          гр. Силистра, Профсъюзен дом

                                                                            Ул. „Христо Смирненски“ №2

 

193100116                                                          гр. Силистра, Читалище „Кирил и Методий“, ет.1

                                                                            Ул. „Бесарабия“ № 26

 

193100155                                                          гр. Силистра, Клуб на инвалида

                                                                            Ул. „Симеон Велики“ № 10

 

193100162                                                          с. Айдемир, ОДЗ „МИР“-Деленки

                                                                            Вход Южен-2, ул. „Сокол“ №6

 

193100182                                                          с. Калипетрово, СТАДИОН „Раковски“

                                                                            Ул. „Нов живот“ № 46

Телефон в общината, на който ще се подават заявки за транспортно средство: 816225.

08.10.2015

Заседание

ОИК-Силистра ще проведе заседание на 09.10.2015 г. от 16.00 часа.

01.10.2015

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

Zastapnici.xls (в съответствие с решение № 2113-МИ/11.09.2015 на ЦИК)

 

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Office97 включително нагоре) или всички версии на В зависимост от нуждата се ползва една от двата шийта (страници) – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от единия в другия шийт става чрез кликване върху името на шийта в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин – например xls, където 1 – поредният номер заявление, в случай, че не е единствено. Представянето в ОИК може да стане на CD, флаш-памет или на официалния мейл на ОИК, но е валидно само след подаване на заявление (приложение № 68 за застъпници или приложение № 69 за заместващи застъпници) от надлежно упълномощеното лице.
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите в изборния район.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките (квартал, телефон и др.подобни). При нужда и/или желание партиите и коалициите могат да дописват вдясно извън таблицата забележки от произволен характер.
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та. В случай на такова унищожаване може да се копират само форматите от оригинала на таблицата на сайта.
01.10.2015

Заседание на ОИК 02.10., 11.00 ч.

01.10.2015

Съобщение относно: Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа https://cik.is-bg.net/upload/22587/Prilojenie_N_68_-_Zajavlenie_registr._zastupnici-chl_118_al_1_i_2_chl_117_al_4.doc), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на заместващи застъпници по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа https://cik.is-bg.net/upload/22600/Prilojenie_N_69_-_Predl._reg_zamestvashti_zastupnici-chl_57_al_1_i_chl_118_al_4_chl_117_al_4+%281%29.doc), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден.

Заявлението за регистрация на застъпници и заместващи застъпници се представя в ОИК.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатски листи са уредени с решение  на ЦИК № 2113-МИ/11.09.2015.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления, като общия брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район. Когато партията/коалицията/местната коалиция/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение по образец от изборните книжа.

 

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в 1 екземпляр по следния образец:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 

 

 

 

Списъкът се представя задължително и на електронен носител в excel формат по горния образец.

 За заместващи застъпници таблицата се представя на хартиен носител и в excel формат

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник

ЕГН/ЛН на

заместващия застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник, който се замества

1

………………….

…………

…………….

 

Заявлението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията/местната коалиция/инициативния комитет.

Когато партията/коалицията/местната коалиция/инициативният комитет се представлява съвместно от няколко лица, заявлението и списъкът се подписват от всички представляващи.

Заявлението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията/коалицията/местната коалиция. В този случай при подаване на заявлението се представя и заверено от представляващия/те копие от пълномощното.

Заявлението може да бъде подадено и от лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.

 

За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години към датата на подаване на заявлението, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.

Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет извършената за първия тур регистрация запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване на изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК.

28.09.2015

Съобщение за заседание на ОИК

Заседание на ОИК на 29.09.2015 г. от 11.30 ч.

25.09.2015

СРЕЩА С КАНДИДАТИТЕ И ПРЕДИЗБОРНИТЕ ЩАБОВЕ

ОИК-СИЛИСТРА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗИРАТ СРЕЩА С ПРЕДИЗБОРНИТЕ ЩАБОВЕ И КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА 29.09.2015 г. в 11.00 часа в ЗАЛАТА НА ОБЩИНАТА

20.09.2015

ЖРЕБИЙ

Дата за провеждане на ЖРЕБИЙ на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независими кандидати от ОИК-Силистра  - 23.09.2015 г., час – 10.00 ч., място  – заседателна зала в Общинска администрация, гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ 33, ет. 2.

16.09.2015

Съобщение

Медии, декларирали тарифите, условията и реда за отразяване на предизборната кампания до 15.09.2015 г. 17.00 ч.

 1. Радио Енерджи
 2. Кворум медия ООД
 3. Радио МЕЛОДИЯ-Силистра
 4. Дръстър Медия Груп ЕООД
14.09.2015

Съобщение за заседание на ОИК

Заседание на ОИК Силистра на 15.09.2015 г 11.00 ч.

14.09.2015

Съобщение за заседание на ОИК

Заседание на ОИК Силистра на 15.09.2015 г 11.00 ч.

14.09.2015

Съобщение заседание на ОИК

Заседание на ОИК Силистра на 14.09.2015 г 16.00 ч.

14.09.2015

Съобщение

Указва на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети желаещи да се регистрират в ОИК-Силистра за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., че крайният срок за подаване на документи изтича на 14 септември 2015г. 18:00 часа.

14.09.2015

Съобщение

ОИК-Силистра указва на представитрелите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. След извършване на проверката ОИК-Силистра връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

11.09.2015

Заседание на ОИК Силистра

  Заседание на ОИК Силистра на 12.09.2015 г. от 15.00 ч.

 

11.09.2015

Съобщение Заседание на ОИК Силистра

  Заседание на ОИК Силистра на 11.09.2015 г 15.00 ч.

 

09.09.2015

Заседание на ОИК Силистра

На 10.09.2015 г. заседанието на ОИК Силистра ще започне от 15.00 ч.

08.09.2015

Начална дата за подаване на документи за регистрация на ПП, КП, МК, ИК

Приемането на документи за регистрация на партии, коалиции от партии, инициативни комитети в ОИК -Силистра в изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. започва на 08 септември 2015 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции от партии, инициативни комитети в ОИК -Силистра в изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. е 18.00 часа на 14 септември 2015 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 316-МИНР / 29.05.2019

  относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник Цонко Иванов Цонев и избор на следващ от съответната кандидатска листа МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО

 • № 315-МИНР / 18.04.2019

  относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник ДЕСИСЛАВ ДИМОВ ПЕНЧЕВ и избор на следващ от съответната кандидатска листа МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО

 • № 314-МИНР / 15.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник ГЕОРГИ ИВОВ КИРИЛОВ от кандидатска листа на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ и обявяване на следващ избран от кандидатската листа

всички решения