Общинска избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 314-МИНР
Силистра, 15.04.2019

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник ГЕОРГИ ИВОВ КИРИЛОВ от кандидатска листа на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ и обявяване на следващ избран от кандидатската листа

В ОИК-Силистра е постъпило уведомление от Общински съвет-Силистра, изх. № 3355/09.04.2019 г. на ОС-Силистра, наш Вх. № 00484/09.04.2019 г., в което се излагат обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Ивов Кирилов, като общински съветник.

Към уведомлението от ОС-Силистра са представени, както следва:

12 (дванадесет) броя Заявление за отсъствие от заседание на Общински съвет, на основание чл. 24, т. 8 от ПОДОС, подписани от общински съветник Георги Ивов Кирилов, на дати както следва:

Вх. № 2008/25.10.2017 г. за заседание ОС на 26.10.2017 г.

Вх. № 2304/20.02.2018 г. за заседание ОС на 22.02.2018 г.

Вх. № 2486/30.04.2018 г. за заседание ОС на 26.04.2018 г.

Вх. № 2540/25.05.2018 г. за заседание ОС на 31.05.2018 г.

Вх. № 2611/14.06.2018 г. за заседание ОС на 28.06.2018 г.

Вх. № 2750/23.07.2018 г. за заседание ОС на 03.08.2018 г.

Вх. № 2880/21.09.2018 г. за заседание ОС на 27.09.2018 г.

Вх. № 3029/28.11.2018 г. за заседание ОС на 29.11.2018 г.

Вх. № 3078/20.12.2018 г. за заседание ОС на 27.12.2018 г.

Вх. № 3196/30.01.2019 г. за заседание ОС на 31.01.2019 г.

Вх. № 3272/28.02.2019 г. за заседание ОС на 28.02.2019 г.

Вх. № 3339/02.04.2019 г. за заседание ОС на 28.03.2019 г.

12 (дванадесет) броя Заявление за отсъствие от заседание на Постоянна комисия „Бюджет и финанси“, Постоянна комисия „Устройство на територията“, Постоянна комисия „Общинска собственост“ към Общински съвет Силистра, Правно основание чл. 24, т. 8 от ПОДОС, подписани от общински съветник Георги Ивов Кирилов, на дати както следва:

Вх. № 2303/20.02.2018 г. за заседание ПК „Бюджет и финанси“ на 20.02.2018 г.

Вх. № 2485/30.04.2018 г. за заседание ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ на 24.04.2018 г.

Вх. № 2539/25.05.2018 г. за заседание ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ на 29.05.2018 г.

Вх. № 2610/14.06.2018 г. за заседание ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“

Вх. № 2749/23.07.2018 г. за заседание на ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ на 01.08.2018 г.

Вх. № 2879/21.09.2018 г. за заседание на ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ на 25.09.2018 г.

Вх. № 2960/25.10.2018 г. за заседание на ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ на 23.10.2018 г.

Вх. № 3028/28.11.2018 г. за заседание на ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ на 27.11.2018 г.

Вх. № 3077/20.12.2018 г. за заседание на ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ на 20.12.2018 г.

Вх. № 3195/30.01.2019 г. за заседание на ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ на 29.01.2019 г.

Вх. № 3273/28.02.2019 г. за заседание на ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ на 26.02.2019 г.

Вх. № 3340/02.04.2019 г. за заседание на ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ на 26.03.2019 г.

12 (дванадесет) броя Присъствени списъци на общинските съветници за присъствие на заседание – Начало, Край, в които е отбелязано отсъствието на общински съветник Георги Ивов Кирилов, на дати както следва:

№ 34 от 22.02.2018 г. – 2 бр.

№ 36 от 26.04.2018 г. – 2 бр.

№ 37 от 31.05.2018 г. – 2 бр.

№ 38 от 28.06.2018 г. – 2 бр.

№ 39 от 19.07.2018 г. – 2 бр.

№ 40 от 03.08.2018 г. – 2 бр.

№ 42 от 27.09.2018 г. – 2 бр.

№ 44 от 29.11.2018 г. – 2 бр.

№ 45 от 27.12.2018 г. – 2 бр.

№ 46 от 31.01.2019 г. – 2 бр.

№ 47 от 08.02.2019 г. – 2 бр.

№ 48 от 28.03.2019 г. – 2 бр.

В уведомлението Общински съвет Силистра уведомява ОИК-Силистра, че в периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. ОС-Силистра е провел 12 заседания, като общински съветник Георги Ивов Кирилов е отсъствал на 9 от тях, присъствал е на 3; в периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. ОС-Силистра е провел 3 заседания, като общински съветник Георги Ивов Кирилов е отсъствал на 3 от тях. За всички заседания, на които е отсъствал общински съветник Георги Ивов Кирилов е изпращал, по електронна поща, заявление за отсъствие от заседание на ОС или ПК. На всички Заявления, входирани от Георги Ивов Кирилов за предстоящите отсъствия, основанието е: „служебна ангажираност“. В 7 от Заявленията общинският съветник Георги Ивов Кирилов с личен подпис е поел ангажимент за : „Прилагам /или в 7-дневен срок ще приложа / удостоверен документ – чл. 23, ал. 4, във връзка с чл. 24, т. 8 от ПОДОС“. Нито едно от Заявленията не е придружено с удостоверителен документ, удостоверяващ служебен ангажимент на общинския съветник.

С наш Изх. № 41/11.04.2019 г. на основание чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА е връчено Уведомление от ОИК-Силистра на Георги Ивов Кирилов, лично на лицето на 11.04.2019 г. 17:10 ч.

С наш Вх. № 00485 / 12.04.2019 г. е постъпило по електронна поща на ОИК-Силистра писмено Възражение от Георги Ивов Кирилов, в което се излагат твърдения:

Че притежава доказателства за служебна ангажираност, но не е счел за необходимо да ги прилага към заявленията, подадени пред ОС-Силистра, както и пред ОИК-Силистра. Общинският съветник приема уведомлението на ОС-Силистра до ОИК-Силистра като политически акт. Отправя заплахи: „Ще дам гласност на действията на комисията (ОИК-Силистра) за ПРИСТРАСНОСТ и НЕЗАЧИТАНЕ на законите на РБ и ПОРЪЧКОВИ ИЗПЪЛНЕНИЯ“. Желае да бъде информиран за Решението на ОИК-Силистра на електронна поща и адрес, посочен в възражението му.

       ОИК-Силистра, след като се запозна с Уведомлението от Председателя на ОС-Силистра, приложените Заявления за отсъствие от заседание на ОС и ПК – 12 бр., Заявление за отсъствие от заседания на ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ – 12 бр., Списък на общинските съветници за присъствие на заседание – Начало, Край, в които е отбелязано отсъствието на общински съветник Георги Ивов Кирилов – 12 бр., подробно описани по-горе, както и с Възражение на общински съветник Георги Ивов Кирилов, установи, че:

Във Възражението си общинският съветник Георги Ивов Кирилов не е приложил нито едно доказателство за служебна ангажираност на заседанията, на които е отсъствал, независимо, че за 7 от тях има вписан текст: „Прилагам / или в 7-дневен срок ще приложа / удостоверен документ – чл. 23, ал. 4, във връзка с чл. 24, т. 8 от ПОДОС“. Броят на отсъствията от заседания на ОС-Силистра и от заседания на ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ е изключително голям, което води до извод за невъзможност за участие в работата на Общинския съвет. ОИК-Силистра НЕ ПРИЕМА за основателно поради СЛУЖЕБНА АНГАЖИРАНОСТ отсъствието на общински съветник Георги Ивов Кирилов от заседания на ОС-Силистра за 2018 г. – 9 бр. (присъствие на 3 заседания за 2018 г.); за 2019 г. отсъствия от всички проведени – 3 заседания на ОС; отсъствия от заседания на ПК „Бюджет и финанси“, ПК „Устройство на територията“, ПК „Общинска собственост“ за 2018-2019 г. на трите комисии – 34 бр.

 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 24 във връзка с чл. 458, ал. 1, ал. 5 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 4, т. 5 Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение №№ 3054-МИ/01.02.2016, 4081/13.12.2016, 4922-МИ/30.11.2017 на ЦИК,

Общинска избирателна комисия - Силистра

 

Р Е Ш И:

І. Прекратява пълномощията на ГЕОРГИ ИВОВ КИРИЛОВ като общински съветник от листата на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ІІ. Обявява за избран за общински съветник при община Силистра следващия в съответната листа кандидат на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, а именно:

СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ СТОЙКОВ

III. ОБЕЗСИЛВА издаденото на Георги Ивов Кирилов, ЕГН:… , удостоверение за избран общински съветник.

 1. IИздава удостоверение на избрания за общински съветник:

СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ СТОЙКОВ, ЕГН

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на чл. 459 от ИК пред Административен съд-Силистра, в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпно място, определено с решение на ОИК.

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Нювит Исмаилова Хасанова

* Публикувано на 15.04.2019 в 20:17 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 316-МИНР / 29.05.2019

  относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник Цонко Иванов Цонев и избор на следващ от съответната кандидатска листа МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО

 • № 315-МИНР / 18.04.2019

  относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник ДЕСИСЛАВ ДИМОВ ПЕНЧЕВ и избор на следващ от съответната кандидатска листа МК ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО

 • № 314-МИНР / 15.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник ГЕОРГИ ИВОВ КИРИЛОВ от кандидатска листа на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ и обявяване на следващ избран от кандидатската листа

всички решения