Общинска избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 23-МИ
Силистра, 11.09.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на местоположението на избирателните секции и определяне броя на членовете в секционните избирателни комисии в община Силистра.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т.1, чл. 8, ал.8 от Изборният кодекс във връзка с Решение №570-МИ/26.07.2019 г. на ЦИК,  и в съответствие с издадена Заповед № ЗК-1411 от 27.08.2019 г. на Кмета на община Силистра, Писмо Изх. № 2595 от 04.09.2019 г. на ТЗ ГРАО на община Силистра, Наш вх. № 0001/04.09.2019г. - 92 броя секции, Писмо Изх. № 2673 от 11.09.2019 г. с приложена Таблица на българските граждани избиратели от ТЗ ГРАО,

Общинска избирателна комисия Силистра 

 

Р Е Ш И:

 1. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩ БРОЙ на членовете в секционните избирателни комисии на територията на община Силистра 786.
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар на територията на община Силистра, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

СЕКЦИЯ

МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

101

МЛАДЕЖКИ ДОМ

9

ул."Симеон Велики" № 133

102

МЛАДЕЖКИ ДОМ

9

ул."Симеон Велики" № 133

103

ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ

9

ул."Христо Смирненски" № 2

104

ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ"

9

ул."Ген.Гурко" № 8

105

ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" ул."Ген.Гурко" № 8

9

106

ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ"

9

ул."Ген.Гурко" № 8

107

ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ"

7

ул."Ген.Гурко" № 8

108

СУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ"

9

ул."Дръстър" № 38

109

СУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ"

9

ул."Дръстър" № 38

110

СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС

9

ул."Серес"№ 4

111

СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС

9

ул."Серес" № 4

112

СУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ"

9

ул."Дръстър" № 38

113

СУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ"

9

ул."Дръстър" № 38

114

СУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ"

9

ул."Дръстър" № 38

115

СУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ"

9

ул."Дръстър" № 38

116

ЧИТАЛИЩЕ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

9

ул."Бесарабия" № 26

117

ОУ"ИВАН ВАЗОВ"

9

ул."Добрич" № 76

118

ОУ"ИВАН ВАЗОВ"

9

ул."Добрич" № 76

119

Р-Т „РЕЛАКС"

9

УЛ."ИВАН ВАСИЛЕВ" №40

120

ПРАЗНО ПОМЕЩЕНИЕ по

9

ул."Одеса" № над хран. Маг. НИКИ

121

ЕТ "ВИОЛЕТА МАНОЛОВА" /ОФИС/

9

ул."Одеса" 14

122

ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

9

ул."Добрич"№ 76

123

ЦДГ "ИГЛИКА-2" ул."Ангел Кънчев № 65

9

/на гърба на маг.Хмелницки/

124

ЦДГ "ИГЛИКА-2" ул."Ангел Кънчев № 65

9

/на гърба на маг.Хмелницки/

125

ЦДГ "ИГЛИКА-2" ул."Ангел Кънчев № 65

9

/на гърба на маг.Хмелницки/

126

ЦДГ "ИГЛИКА-2" ул."Ангел Кънчев № 65

9

/на гърба на маг.Хмелницки/

127

ЕГ "П.К.ЯВОРОВ"

9

ул."Бойка в-да"№ 20

128

ЕГ "П.К.ЯВОРОВ"

9

ул."Бойка в-да"№ 20

129

ЕГ "П.К.ЯВОРОВ"

9

ул."Бойка в-да"№ 20

130

ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

9

ул."Добрич"№ 76

131

ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

 

 

ул."Добрич"№ 76

9

132

ПГМТ "ВЛ.КОМАРОВ"/бивш ТМТ/

9

ул."Петър Бояджиев"№ 29

133

ЦДГ "ДОБРУДЖА"

9

ул."Д-р Анастас Янков"№ 39

134

ЦДГ "ДОБРУДЖА"

7

ул."Д-р Анастас Янков"№ 39

135

БИВШЕ СОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН"

9

ул."Черно море"№ 10

136

БИВШЕ СОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН"

9

ул."Черно море"№ 10

137

БИВШЕ СОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН"

9

ул."Черно море"№ 10

138

БИВШЕ СОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН"

9

ул."Черно море"№ 10

139

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - филиал Силистра

9

ул."Албена" № 2

140

БИВШЕ СОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН"

9

ул."Черно море"№ 10

141

БИВШЕ СОУ "ЮРИЙ ГАГАРИН"

9

ул."Черно море"№ 10

142

ПМГ "Кл.Охридски"

9

ул."Москва" № 21

143

ПМГ "Кл.Охридски"

9

ул."Москва" № 21

144

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА / бивш бл.на ОНС/

9

ул."Цар Шишман"№ 20

145

ДОМ НА УЧИТЕЛЯ

9

ул."Д-р Петър Вичев"№ 23

146

КЛУБ НА КТ "ПОДКРЕПА

9

ул."Д-р Петър Вичев" № 9

147

ПГ ПО СТРОИТЕЛСТВО "П. Пенев"

9

бул."Македония"№ 140

148

ПГ ПО СТРОИТЕЛСТВО "П. Пенев"

9

бул."Македония"№ 140

149

ПГ ПО СТРОИТЕЛСТВО "П. Пенев"

9

бул."Македония"№ 140

150

ОУ «Иван Вазов»

9

ул."Добрич" № 76

151

ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

9

ул."Плевен"№ 1

152

ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

9

ул."Плевен"№ 1

153

ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

9

ул."Плевен"№ 1

154

СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

9

ул."Симеон Велики" № 16

155

КЛУБ НА ИНВАЛИДА /ПОД БЛ.10/

9

ул."Симеон Велики" № 10

156

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА

7

ул. „Петър Мутафчиев"№ 80

157

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

7

ул."Албена"№ 5 , с. Айдемир

158

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В КВ."ДЕЛЕНКИ"

9

Ул."Майски ден"№ 1

159

ОДЗ «МИР»- ДЕЛЕНКИ

9

вход Север ул."Сокол" № 6

160

ОДЗ «МИР»- ДЕЛЕНКИ

9

вход Север фитнес ул."Сокол" № 8

161

ОДЗ «МИР»- ДЕЛЕНКИ

9

вход Южен /нова/ ул."Сокол" № 6

162

ОДЗ «МИР»- ДЕЛЕНКИ

9

вход Южен -2/стара/ ул."Сокол" № 6

163

ОДЗ «МИР»-ДЕЛЕНКИ

9

ВХОД СЕВЕР-ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

Ул."Сокол" № 6

164

ОДЗ «МИР»-СЕВЕР /центъра/

9

Ул "Преслав "№ 16

165

ОДЗ «МИР»- физкултурен салон /центъра /

9

Ул "Преслав "№ 16

166

БИВШЕ УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

7

Ул."София"№ 147

167

КЛУБ В ТАТАРИЦА

7

Ул."Бендер" № 1

168

ДЛФУ

7

ж.к."Север" №9 вх.А, ет.1

169

с.БАБУК - КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

7

ул."Дочо Михайлов" №43

170

с.БОГОРОВО - ЧИТАЛИЩЕТО

7

ул."Първа" №21

171

с.БРАДВАРИ - ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

7

ул."Н.П.Караджата" №23 А

172

с.БРАДВАРИ - ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

9

ул."Н.П.Караджата" №23 А

173

с.БЪЛГАРКА - ЧИТАЛИЩЕТО

7

Ул."Първа" № 44

174

ВЕТРЕН - КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

7

ул."Здравец" 2

175

с.ГЛАВАН -КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

7

ул."Пета" № 1

176

с.ЙОРДАНОВО - ЧИТАЛИЩЕТО

9

ул."Първа" №6

 

 

 

 

с.КАЛИПЕТРОВО

 

177

КЛУБ НА ИНВАЛИДА № 2 /ЦДГ/

9

по ул."Ново Петрово" № 65

178

У-ще "Св.Св. Кирил и Методий"

9

Ул."Нов живот" № 48

179

ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА"

9

Ул."Рашко Блъсков" № 86

180

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА № 1 /центъра/

9

ул."Рашко Блъсков № 74

181

ПРАЗНО ПОМЕЩЕНИЕ

9

ул."Ново Петрово" № 48

182

СТАДИОН "РАКОВСКИ"

9

ул."Нов живот"№ 46

 

 

 

183

с.КАЗИМИР - КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

7

ул."Първа" № 68

184

с. ЦЕНОВИЧ - ЧИТАЛИЩЕТО

7

ул."Първа" № 19

185

с. ПОЛК. ЛАМБРИНОВО - ЧИТАЛИЩЕТО

7

Ул."Първа" № 26

186

с.ПРОФ.ИШИРКОВО - ЧИТАЛИЩЕТО

9

ул."Георги Димитров"№ 4

187

с.ПРОФ.ИШИРКОВО - СТОЛА НА КООПЕРАЦИЯТА

9

ул."Георги Димитров" № 45

188

с.ПОП КРАЛЕВО - ЧИТАЛИЩЕТО

7

ул."Първа" № 19

189

с.СМИЛЕЦ - ЧИТАЛИЩЕТО

7

ул."Трета № 69

190

с.СРАЦИМИР - СРАЦИМИР СГРАДА НА НАРКООП

7

ул."Четвърта" № 1

191

с.СРЕБЪРНА - ЧИТАЛИЩЕТО

7

ул."Дунав" № 30

192

с.СЪРПОВО - ЧИТАЛИЩЕТО

7

Ул."Първа" № 30

 

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 11.09.2019 в 17:07 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 191-МИ / 03.11.2019

  относно: РЕЗУЛТАТИ, ВТОРИ ТУР

 • № 190-МИ / 03.11.2019

  относно: Промени в състава на СИК на ПП „ВОЛЯ“ в Община Силистра при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., втори тур на 03.11.2019г.

 • № 189-МИ / 03.11.2019

  относно: Жалба Вх. № 281/03.11.2019 г. , във входящия регистър на жалби и сигнали – под № 14, подадена от Мария Димитрова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ в Община Силистра при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., втори тур на 03.11.2019г.

всички решения