19.08.2022

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 23.08.2022 г. от 17.30 ч.

19.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 19.10.2019 г. от 13.00 ч.

18.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 18.10.2019 г. от 16.00 ч.

17.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 17.10.2019 г. от 17.00 ч.

07.10.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

От Решение №1080-МИ на ЦИК

ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

22. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

23. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

24. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

25. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

26. Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

27. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията на т. 22. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 24 и 25.

28. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

29. Общинските избирателни комисии незабавно извършват промените по т. 27 и т. 28 в публичния списък на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ-ПРОВЕРКА

Заявление за регистрация

04.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 04.10.2019 г. от 14.00 ч.

03.10.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

І. Застъпници

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците.

4. Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и ДЕКЛАРАЦИЯ от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Приложение № 73

Приложение 75

Проверка на застъпниците

03.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 03.10.2019 г. от 16.00 ч.

02.10.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 02.10.2019 г. от 17.00 ч.

26.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 26.09.2019 г. от 17.00 ч.

24.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 24.09.2019 г. от 17.00 ч.

23.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 23.09.2019 г. от 16.00 ч.

22.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 23.09.2019 г. от 11.00 ч.

19.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 19.09.2019 г. от 17.00 ч.

18.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 19.09.2019 г. от 09.00 ч.

18.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 18.09.2019 г. от 14.00 ч.

16.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 16.09.2019 г. от 17.00 ч.

16.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 16.09.2019 г. от 13.00 ч.

15.09.2019

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

18.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници Приложение № 62-МИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/кметство Приложение №63-МИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инициативен комитет за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/кметство Приложение №64-МИ

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в Excel формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение.

ОБРАЗЕЦ НА ФАЙЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ КАНДИДАТИ

18.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

18.4. кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

18.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/ коалицията/ местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 1. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.
 2. Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  
13.09.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 15.09.2019 г. от 11.00 ч.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 193-МИ / 23.08.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник Димитър Сашев Тодоров и избор на следващ от съответната кандидатска листа на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 • № 00192-МИ / 23.02.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник Здравко Горанов Горанов и избор на следващ от съответната кандидатска листа на ПП ГЕРБ

 • № 191-МИ / 03.11.2019

  относно: РЕЗУЛТАТИ, ВТОРИ ТУР

всички решения